Yzky sapak aýlaw enjamy

 • JBG-40F Rebar sapak togalanýan maşyny işletmek aňsat

  JBG-40F Rebar sapak togalanýan maşyny işletmek aňsat

  JBG-40F Rebar sapak togalanýan maşyny işletmek aňsat

  JBG-40F, HRB335, HRB400, HRB500 gyzgyn togalanan lentaly demir çybyk diametri 14-40mm gurluşyk üçin ulanylýar. Pes basyşly dolandyryş ulgamy, ýönekeý iş, ygtybarly we ygtybarly ulanylýar. Mundan başga-da, enjam 5.5kw ýokary hilli kabul edýär hereketlendiriji we ýüpi gaýtadan işlemegiň uzynlygy sag we çep el sapaklary üçin 300mm ýetip biler. Bu enjam diňe bir paralel ýüpi gaýtadan işlemek bilen çäklenmän, in engineeringenerçilik gurmak üçin labyr boltuny hem işläp biler.
  JBG-40F 分解 图
  Üstünlikleri:
  1. positionerleşýän disk, ölçegi 14-40mm aralygynda erkin sazlamak üçin ulanylyp bilner
  2. Meşhur marka elektrik paneli, has ygtybarly.
  3. highokary hilli 5.5KW mis simli hereketlendiriji, has durnukly işlemegi kepillendirýär.
  4. Sapagyň uzynlygy sag we çep sapak üçin 300mm ýetip biler.
  5. Gowy hilli guýma demir gysgyç, arka ýa-da tegelek çybygy gaty gysyp biler.
  6. Maşyn diňe arka tarapyny gaýtadan işlemän, labyr boltuny hem işleýär.
  JBG-40F
  40F 包装 运输
  bilen habarlaşyň
  Sorag-jogap
  1. Sarp edilýän ätiýaçlyk şaýlary näme?Jogap: rolik, pyçak, eksantrik mil.
  2. Motoryň naprýa? Eniýesi näme?
  Jogap: maşynyň standart hereketlendirijisi 3-380V-50HZ.3-440V, 220V we ş.m. motor ýasap bileris.
  3. Sapagyň spesifikasiýasy näme?
  Jogap: rolikleriň spesifikasiýasy metrik, UNC ýa-da BSW.
 • yzky sapak aýlanýan maşynyň bahasy

  yzky sapak aýlanýan maşynyň bahasy

  Baoding Jindi Machinery Co., Ltd, arka mehaniki bölüji enjamlary, arka gaýtadan işleýän enjamlary, arka birikdirijini we şuňa meňzeş önümleri professional öndüriji.Kompaniýamyzda 500-den gowrak işgär bar, şolardan 120 tehnik bar.Bizde güýçli tehniki güýç, ösen önümçilik enjamlary we doly synag serişdeleri bar;öz fiziki we himiki laboratoriýamyz, mehanika laboratoriýasy we metrologiýa barlaghanamyz bar.Biziň kompaniýamyz ISO 9001 halkara hil ulgamy sertifikatyndan geçdi we ygtybarly hil barlagy ulgamyna eýe.Her ýyl 10000 toplum dürli maşynlar we 50 million arka birikdirijiler öndürilýär, olar her ýurtda bar.

  I. Esasy maglumatlar

  MaşynModel:JBG-40KI

  Maşyn agramy: 420kg

  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 3-220V

  Bahalandyrylan güýç: 4.0kw

  Elektrik üpjünçiliginiň ýygylygy: 60HZ

  Iş we dükan üçin rugsat edilýän fiziki gurşaw, temperatura we beýiklik:

  Enjam bolmalysaklanýarammarda gury howa we zyýanly gaz ýok.

  Enjam arassa bolmaly.

  Enjam aşakdaky şertlerde işleýär:

  1. Deňiz derejesiniň beýikligi 2000M-den geçmeýär.

  1. Sowadyjy gurşaw 40 exceed-dan geçmeýär.
  2. Gaýtadan işleýän arka diametri, at ýazgysynda kadalaşdyrylan arka diametrinden ýokary däldir.

  II.Howpsuzlyk amaly görkezmesi

  1. Amaldan öň amal gollanmasyny üns bilen okaň.
  2. Geljekki salgylanma üçin bu gollanmany howpsuz saklaň.
  3. Ilki bilen enjamy durnukly ýere goýuň we düzediň.Set şnuruny we ýer simini birikdiriň, elektrik üpjünçiligi üç fazaly 380V60Hz.Enoug goşmak zerurh suwda ereýän sowadyjy (kesiji suwuklyk) suw çüýşesine we ýag sowadyjy gadagan.
  4. Centeragyrlyk güýji maşynyň yzky böleginde, uzynlygy, ini we beýikligi: 1200mm600mm1300mm.Enjam durnukly ýerleşdirilmeli we gurak gurşawda daşalmaly we ýagyşdan uzak durmaly.
  5. Maşyn böleklerini ýok etmezlik üçin sökmek üçin ýörite gurallar zerurdyr.

   

 • elektrik doly awtomatiki arka sapak

  elektrik doly awtomatiki arka sapak

  JBG-40 doly awtomatiki gapyrganyň kesilmegi we paralel sapak togalanýan maşyn täze MCU-ny ýadro dolandyryş bölümi hökmünde kabul edýär, päsgelçiliklere garşy güýçli ýerine ýetirýär. Dolandyryjy LCD duýgur ekrany bilen baglanyşdyrylýar, ähli düzediş funksiýalary LCD sensor ekranynda ýerine ýetirilip bilner, Enjam awtomatiki iş ýagdaýyna girenden soň, ekranyň ekrany enjamyň her basgançagynyň iş ýagdaýyny görkezýär.Maşyn elektrik näsazlygy duýgur ekranda gönüden-göni şöhlelendirilip bilner, şonuň üçin näsazlyklary düzetmek has aňsat we amatlydyr.