Önümler

 • JBG-40F Rebar sapak togalanýan maşyny işletmek aňsat

  JBG-40F Rebar sapak togalanýan maşyny işletmek aňsat

  JBG-40F Rebar sapak togalanýan maşyny işletmek aňsat

  JBG-40F, HRB335, HRB400, HRB500 gyzgyn togalanan lentaly demir çybyk diametri 14-40mm gurluşyk üçin ulanylýar. Pes basyşly dolandyryş ulgamy, ýönekeý iş, ygtybarly we ygtybarly ulanylýar. Mundan başga-da, enjam 5.5kw ýokary hilli kabul edýär hereketlendiriji we ýüpi gaýtadan işlemegiň uzynlygy sag we çep el sapaklary üçin 300mm ýetip biler. Bu enjam diňe bir paralel ýüpi gaýtadan işlemek bilen çäklenmän, in engineeringenerçilik gurmak üçin labyr boltuny hem işläp biler.
  JBG-40F 分解 图
  Üstünlikleri:
  1. positionerleşýän disk, ölçegi 14-40mm aralygynda erkin sazlamak üçin ulanylyp bilner
  2. Meşhur marka elektrik paneli, has ygtybarly.
  3. highokary hilli 5.5KW mis simli hereketlendiriji, has durnukly işlemegi kepillendirýär.
  4. Sapagyň uzynlygy sag we çep sapak üçin 300mm ýetip biler.
  5. Gowy hilli guýma demir gysgyç, arka ýa-da tegelek çybygy gaty gysyp biler.
  6. Maşyn diňe arka tarapyny gaýtadan işlemän, labyr boltuny hem işleýär.
  JBG-40F
  40F 包装 运输
  bilen habarlaşyň
  Sorag-jogap
  1. Sarp edilýän ätiýaçlyk şaýlary näme?Jogap: rolik, pyçak, eksantrik mil.
  2. Motoryň naprýa? Eniýesi näme?
  Jogap: maşynyň standart hereketlendirijisi 3-380V-50HZ.3-440V, 220V we ş.m. motor ýasap bileris.
  3. Sapagyň spesifikasiýasy näme?
  Jogap: rolikleriň spesifikasiýasy metrik, UNC ýa-da BSW.
 • yzky sapak aýlanýan maşynyň bahasy

  yzky sapak aýlanýan maşynyň bahasy

  Baoding Jindi Machinery Co., Ltd, arka mehaniki bölüji enjamlary, arka gaýtadan işleýän enjamlary, arka birikdirijini we şuňa meňzeş önümleri professional öndüriji.Kompaniýamyzda 500-den gowrak işgär bar, şolardan 120 tehnik bar.Bizde güýçli tehniki güýç, ösen önümçilik enjamlary we doly synag serişdeleri bar;öz fiziki we himiki laboratoriýamyz, mehanika laboratoriýasy we metrologiýa barlaghanamyz bar.Biziň kompaniýamyz ISO 9001 halkara hil ulgamy sertifikatyndan geçdi we ygtybarly hil barlagy ulgamyna eýe.Her ýyl 10000 toplum dürli maşynlar we 50 million arka birikdirijiler öndürilýär, olar her ýurtda bar.

  I. Esasy maglumatlar

  MaşynModel:JBG-40KI

  Maşyn agramy: 420kg

  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 3-220V

  Bahalandyrylan güýç: 4.0kw

  Elektrik üpjünçiliginiň ýygylygy: 60HZ

  Iş we dükan üçin rugsat edilýän fiziki gurşaw, temperatura we beýiklik:

  Enjam bolmalysaklanýarammarda gury howa we zyýanly gaz ýok.

  Enjam arassa bolmaly.

  Enjam aşakdaky şertlerde işleýär:

  1. Deňiz derejesiniň beýikligi 2000M-den geçmeýär.

  1. Sowadyjy gurşaw 40 exceed-dan geçmeýär.
  2. Gaýtadan işleýän arka diametri, at ýazgysynda kadalaşdyrylan arka diametrinden ýokary däldir.

  II.Howpsuzlyk amaly görkezmesi

  1. Amaldan öň amal gollanmasyny üns bilen okaň.
  2. Geljekki salgylanma üçin bu gollanmany howpsuz saklaň.
  3. Ilki bilen enjamy durnukly ýere goýuň we düzediň.Set şnuruny we ýer simini birikdiriň, elektrik üpjünçiligi üç fazaly 380V60Hz.Enoug goşmak zerurh suwda ereýän sowadyjy (kesiji suwuklyk) suw çüýşesine we ýag sowadyjy gadagan.
  4. Centeragyrlyk güýji maşynyň yzky böleginde, uzynlygy, ini we beýikligi: 1200mm600mm1300mm.Enjam durnukly ýerleşdirilmeli we gurak gurşawda daşalmaly we ýagyşdan uzak durmaly.
  5. Maşyn böleklerini ýok etmezlik üçin sökmek üçin ýörite gurallar zerurdyr.

   

 • ýokary hilli gurluşyk materiallary arka polat polat bar sowuk görnüşi, adaty belliklere degýär

  ýokary hilli gurluşyk materiallary arka polat polat bar sowuk görnüşi, adaty belliklere degýär

  ýokary hilli gurluşyk materiallary arka polat polat bar sowuk görnüşi, adaty belliklere degýär

  Baglaýjy uzynlygy, daşarky diametri, diwaryň galyňlygy we bellikleri sazlap bileris.

  Polat arka birikdirijileriniň artykmaçlyklary:

  Dartyş güýji synagy üçin 100% bar arakesmesi
  Dartyş güýji ene-atanyň arkasyndan 1,1 esse ýetip biler
  Energiýany tygşytlamak we aňsat işlemek
  Gurluşyk möhletini gysgaltmak we çykdajylary arzanlatmak üçin çalt we amatly iş
  Arka birikdirijiniň önümçiligi we yzky sapaklary howa täsir etmez
  OEM / ODM hyzmaty elýeterli
  H50e66c17fda9410887e10968833eb000F
 • Omörite ýokary hilli sowuk ekstruziýa ýeň gurluşyk materiallary arka birikdiriji Rebar bölmek ulgamy

  Omörite ýokary hilli sowuk ekstruziýa ýeň gurluşyk materiallary arka birikdiriji Rebar bölmek ulgamy

  Baglaýjy uzynlygy, daşarky diametri, diwaryň galyňlygy we bellikleri sazlap bileris.

  Polat arka birikdirijileriniň artykmaçlyklary:

  Dartyş güýji synagy üçin 100% bar arakesmesi
  Dartyş güýji ene-atanyň arkasyndan 1,1 esse ýetip biler
  Energiýany tygşytlamak we aňsat işlemek
  Gurluşyk möhletini gysgaltmak we çykdajylary arzanlatmak üçin çalt we amatly iş
  Arka birikdirijiniň önümçiligi we yzky sapaklary howa täsir etmez
  OEM / ODM hyzmaty elýeterli
  Hddb66e1da3814213a0e5de390e6b4686E
 • Polat 12-50mm polat birikdirmek üçin boltly armatura jübüti

  Polat 12-50mm polat birikdirmek üçin boltly armatura jübüti

  Baglaýjy uzynlygy, daşarky diametri, diwaryň galyňlygy we bellikleri sazlap bileris.

  Polat arka birikdirijileriniň artykmaçlyklary:

  Dartyş güýji synagy üçin 100% bar arakesmesi
  Dartyş güýji ene-atanyň arkasyndan 1,1 esse ýetip biler
  Energiýany tygşytlamak we aňsat işlemek
  Gurluşyk möhletini gysgaltmak we çykdajylary arzanlatmak üçin çalt we amatly iş
  Arka birikdirijiniň önümçiligi we yzky sapaklary howa täsir etmez
  OEM / ODM hyzmaty elýeterli
  H50e66c17fda9410887e10968833eb000F
  Hddb66e1da3814213a0e5de390e6b4686E
 • Zawodyň göni bahasy Rebar Sowuk ekstruziýa metbugat enjamy Satylýan sowuk ekstruziýa enjamy

  Zawodyň göni bahasy Rebar Sowuk ekstruziýa metbugat enjamy Satylýan sowuk ekstruziýa enjamy

  Zawodyň göni bahasy Rebar Sowuk ekstruziýa metbugat enjamy Satylýan sowuk ekstruziýa enjamy

  Maşyn parametri:
  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 3 Faza 380V 50 HZ
  Gyrgyç ölçegi: 12-32mm
  Motor güýji: 4.0KW
  Iş basyşy: 63Mpa
  Iş otagy: 45mm
  Tankyň göwrümi: 36L
  Agramy: 62kg + 39kg
  Sowuk ekstruziýa metbugat maşynynyň aýratynlyklary:

  1. Arka birikdirijiniň sowuk ekstrudirlenen baglanyşyklary, arkany ekstruding ýeňine salmak we plastmassa deformasiýasyny öndürmek we ýeňi gysmak üçin gysgyç gysgyjyny ulanmak we birleşmek üçin beton demiriň ýüzüne berk ýapyşmakdyr.Kebşirleýiş tehnologiýasy bilen deňeşdirilende, bilelikdäki hil durnukly we ygtybarlydyr.Daşky gurşawa täsir etmezlik, howa şertleriniň gurluşygy, bilelikdäki seýsmiki garşylyk, ýadawlygyň çydamlylygy we pes temperatura garşylygy ýaly artykmaçlyklary bar.Arka birikdiriji ýokary basyşly nasos stansiýasy, ýokary basyşly ýag turbasy, gysgyç gysgyç, galyp we ş.m. ulanylýar.2. Sowuk ekstruziýa metbugat enjamy berk gysylýar, ulanmak aňsat, agramy ýeňil, hereket etmek aňsat, işlemek ýönekeý, basyş gysgyç tizliginde sazlanýar we dürli çylşyrymly şertlerde çeýe ulanylýar.

  Hddb66e1da3814213a0e5de390e6b4686E Hdf53ea41d3b44bdf95e5b1f5ad8cf489v
 • GW50 Sanly dolandyryş Polat Bar Bender El bilen Rebar Stirrup Bender Cnc Awtomat

  GW50 Sanly dolandyryş Polat Bar Bender El bilen Rebar Stirrup Bender Cnc Awtomat

  GW50 Sanly dolandyryş Polat Bar Bender El bilen Rebar Stirrup Bender Cnc Awtomat

  GW40 REBAR BENDING MACINE laýyk dizaýny, ýönekeý gurluşy bar.Polat hasanyň diametrini ulanylýan islendik görnüşe egip biler
  köpri, tunel we köp sanly gurluşyk taslamalary.
  Üstünlikleri: 1. Zähmetiň pesligi, ýokary iş netijeliligi.
  2. Bir gezek programmirlemek, 1-10 burçy egip bilýär, şeýle hem programma tarapyndan kesgitlenen ähli burçlary awtomatiki üýtgedip biler.
  3. Burçy isleg boýunça sazlap bolýar (1 -350 dereje), burç takyk we çydamlylygy ± 1-den pes.
  4. footeke aýak pedaly, diňe bir düwme operasiýasy, aňsat we çalt işlemek, az wagt we güýç.
  5. Başlangyç nokadyna gözegçilik takyklygy, uly bahar dynçlygyna çydamlylygy ± 0,5-den pes.

  Model
  GW40
  GW50
  Naprýa .eniýe
  3-380V 50HZ
  3-380V 50HZ
  Motor güýji
  3.0KW
  4.0 KW
  Motor tizligi
  1440r / min
  1440r / min
  Yzky egilmek
  Diametri
  Umumy uglerod polat≤40mm
  Umumy uglerod polat≤50mm
  Baha Ⅲ Deformirlenen Bar≤32mm
  Baha Ⅲ Deformirlenen Bar≤40mm
  Iş plastinasynyň diametri
  350mm
  400mm
  Eplenme tizligi
  7r (14r) / min
  7r (14r) / min
  Agram
  345kg ± 5kg
  380kg ± 5kg
  Ölçegi
  930 * 770 * 740mm
  1040 * 800 * 770mm

  4

 • Poslamaýan polatdan çalt jübütleşdiriji aýal sowuk ekstruziýa ýeň birleşdirijileri

  Poslamaýan polatdan çalt jübütleşdiriji aýal sowuk ekstruziýa ýeň birleşdirijileri

  Baglaýjy uzynlygy, daşarky diametri, diwaryň galyňlygy we bellikleri sazlap bileris.

  Polat arka birikdirijileriniň artykmaçlyklary:

  Dartyş güýji synagy üçin 100% bar arakesmesi
  Dartyş güýji ene-atanyň arkasyndan 1,1 esse ýetip biler
  Energiýany tygşytlamak we aňsat işlemek
  Gurluşyk möhletini gysgaltmak we çykdajylary arzanlatmak üçin çalt we amatly iş
  Arka birikdirijiniň önümçiligi we yzky sapaklary howa täsir etmez
  OEM / ODM hyzmaty elýeterli.
  H50e66c17fda9410887e10968833eb000F
 • bar polat cnc awtomatiki egirme maşyn arka egiriji maşyn

  bar polat cnc awtomatiki egirme maşyn arka egiriji maşyn

  GW40 REBAR BENDING MACINE laýyk dizaýny, ýönekeý gurluşy bar.Polat hasanyň diametrini ulanylýan islendik görnüşe egip biler
  köpri, tunel we köp sanly gurluşyk taslamalary.
  Üstünlikleri: 1. Zähmetiň pesligi, ýokary iş netijeliligi.
  2. Bir gezek programmirlemek, 1-10 burçy egip bilýär, şeýle hem programma tarapyndan kesgitlenen ähli burçlary awtomatiki üýtgedip biler.
  3. Burç islegine görä sazlanyp bilner (1 -350 dereje), burç takyk we çydamlylygy ± 1-den pes.
  4. Aýak pedaly, diňe bir düwme operasiýasy, aňsat we çalt işlemek, az wagt we güýç.
  5. Başlangyç nokadyna gözegçilik takyklygy, uly bahar dynçlygyna çydamlylygy ± 0,5-den pes.

  Model
  GW40
  GW50
  Naprýa .eniýe
  3-380V 50HZ
  3-380V 50HZ
  Motor güýji
  3.0KW
  4.0 KW
  Motor tizligi
  1440r / min
  1440r / min
  Yzky egilmek
  Diametri
  Umumy uglerod polat≤40mm
  Umumy uglerod polat≤50mm
  Baha Ⅲ Deformirlenen Bar≤32mm
  Baha Ⅲ Deformirlenen Bar≤40mm
  Iş plastinasynyň diametri
  350mm
  400mm
  Eplenme tizligi
  7r (14r) / min
  7r (14r) / min
  Agram
  345kg ± 5kg
  380kg ± 5kg
  Ölçegi
  930 * 770 * 740mm
  1040 * 800 * 770mm

  2

 • Zawodyň bahasy arka arkasy egilme maşyn arka egiriji

  Zawodyň bahasy arka arkasy egilme maşyn arka egiriji

  Zawodyň bahasy arka arkasy egilme maşyn arka egiriji

  Arka arkasyny egmek maşynynyň tapgyry, uly göwrümli gurluşyk taslamalary, köprüler, tuneller, çukurlar, elektrik stansiýalary we metro taslamalary we ş.m. üçin ýörite enjamlary taýýarlaýan kompaniýamyzdyr. Önümleriň tapgyry işlemek aňsat, saklamak üçin amatly, ýokary netijelilik we tizlik, takyk ýaý we bir gezeklik galyp.

  Model
  GWH-32
  GWH-40
  Egrem-bugram diametri
  18-32 mm
  16-40 mm
  Radiusy egiň
  50150mm
  00300mm
  Egilme tizligi
  20m / min
  20m / min
  Motor modeli
  Y100L2-4
  Y112M2-4
  Naprýa .eniýe
  3-380V-50HZ
  3-380V-50HZ
  Motor güýji
  4.0 KW
  4.0 KW
  Eplenme tizligi
  1440r / min
  1440r / min
  Agramy (kg)
  360
  600
  Ölçegi (mm)
  900 * 780 * 800
  1180 * 1000 * 880

  Arka arkasyny egýän maşynyň şekilleri

   

 • Elektrik armatura egiriji polat bar Spiral ýaý egilmek maşyny

  Elektrik armatura egiriji polat bar Spiral ýaý egilmek maşyny

  Elektrik armatura egiriji polat bar Spiral ýaý egirme maşyn GWH-32 arka arkasy egirme maşyn, köprüler, tuneller, örtükler, elektrik stansiýalary we metro ýaly gurluşyk taslamalary üçin polat ýa-da arka egmek üçin ulanylýar.Işlemek aňsat, saklamak üçin amatly, ýokary netijelilik, ark takyk, bir gezek galyp.Model GWH-32 GWH-40 Bend polat diametri 16-32 16-40mm Bend radiusy ≥150mm ≥300mm Motor modeli Y100L2-4 Y112M2-4 Motor güýji 4.0KW 4.0KW Spindl ...
 • Polat arkaýynlygy bozýan maşyn

  Polat arkaýynlygy bozýan maşyn

  Gysgaça mazmun Göni sapak birikdirmek tehnologiýasyny berkitmek, berkitmäniň ahyrynda gaýtadan işlenmeli sapakly bölümi gaharlandyrmak üçin ýörite göwnüçökgün enjamy ulanmak, göwnüňi göterýän bölegiň diametrini esasy metalyň diametrinden has uly etmek üçin .Soňra göwnüňizi ýykýan bölegi ýüplemek üçin goldaýan ýörite sapak enjamyny ulanyň we iki gaýtadan işlenen polat çybyk kelleleriniň ýüplük böleklerini wilka bilen birikdirmek üçin şol bir spesifikasiýanyň ýeňini ulanyň ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2