Polat bar bilelikdäki birikdirijileri güýçlendirmek gradeokary derejeli arka birikdirijiler

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Polat çybyk birleşdirijileri berkitmek gradeokary derejeli arka birikdirijileri, 12 mm-50mm aralygyndaky sapakly arkany birikdirmek üçin ulanylýar.

Arka jübüt görnüşleri
1. Adaty görnüş;
2. Çep eli we sag eli görnüşi;
3. Geçiş görnüşi;
4. hozuň gulp görnüşi;
5. Giň agzyň görnüşi.

Arka jübüt aýratynlyklary (standart görnüş)

Jübütiň ululygy (mm) Daşky diametri (mm) Uzynlygy (mm) Sapak Tekst burçy
12 21 38 1.75P 60°
14 21 40 2.5P 60°/ 75°
16 24 45 2.5P 60°/ 75°
18 27 50 2.5P 60°/ 75°
20 29 55 2.5P 60°/ 75°
22 33 60 2.5P 60°/ 75°
25 37 65 3.0P 60°/ 75°
28 41 70 3.0P 60°/ 75°
32 47 82 3.0P 60°/ 75°
36 54 85 3.5P 60°/ 75°
40 59 90 3.5P 60°/ 75°
50 74 125 3.5P 75°

Polat arka birikdirijileriniň artykmaçlyklary:

Dartyş güýji synagy üçin 100% bar arakesmesi
Dartyş güýji ene-atanyň arkasyndan 1,1 esse ýetip biler
Energiýany tygşytlamak we aňsat işlemek
Gurluşyk möhletini gysgaltmak we çykdajylary arzanlatmak üçin çalt we amatly iş
Arka birikdirijiniň önümçiligi we arka ýüplügi howa bilen täsir etmez OEM / ODM hyzmaty elýeterli.

Arka we birikdirijini birikdirmek, tork momentini wyşka ýa-da sanly displeý bilen ölçemek üçin armatura ulanýarys.

Peýdaly model, gurluşyk in engineeringenerçiliginde ýüplükli armatura birikdirmek üçin ulanylýan berkidiji bilen baglanyşyklydyr. Peýdaly model, iki ýarym halkanyň içki ýüzleriniň degişlilikde sapak we uzynlyk çyzgysy bilen üpjün edilendigi bilen häsiýetlendirilýär. ýüplükli berkitme we armaturanyň ujuny sazlamak üçin ýarym tegelek ýyllyk çukur.Iki ýarym halka, tegelek deşikli halka oturgyjy we konusly deşikli gysgyçly oturgyç bilen üpjün edilýär we iki ýarym tegelek halka tegelek halka merkezi we konus çeňňegi bilen açylyp ýa-da berkidilip bilner, berkidijiniň ýönekeý artykmaçlyklary bar gurluşy, pes önümçilik bahasy, mehaniki enjamlara we elektrik energiýasyna zerurlyk ýok, iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp we in engineeringenerçilik çykdajylaryny azaldyp biler we häzirki wagtda ulanylýan dürli sapakly berkitme usullaryny çalşyp biler.

arka birikdiriji (5)

Iberilmezden ozal ýeňiň hilini üpjün etmek üçin dartyş synagyny geçireris.

258752178

Bukja:

gaplaň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň