arka arkasy egiriji maşyn halka egiriji maşynlar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri:

Model

GWH-32

GWH-40

Egrem-bugram diametri 18-32 mm 16-40 mm
Radiusy egiň 50150mm 00300mm
Egilme tizligi 20m / min 20m / min
Motor modeli Y100L2-4 Y112M2-4
Naprýa .eniýe 3-380V-50HZ 3-380V-50HZ
Motor güýji 4.0 KW 4.0 KW
Eplenme tizligi 1440r / min 1440r / min
Agramy (kg) 360 600
Ölçegi (mm) 900 * 780 * 800 1180 * 1000 * 880

Önümleriň beýany:

Arka arkasyny egmek maşynynyň tapgyry, uly göwrümli gurluşyk taslamalary, köprüler, tuneller, çukurlar, elektrik stansiýalary we metro taslamalary we ş.m. üçin ýörite enjamlar öndürýän kompaniýamyzdyr. Önümleriň tapgyry işlemek aňsat, saklamak üçin amatly, ýokary netijelilik we tizlik , takyk ýaý we bir gezeklik galyp.

Peýdaly model polat çybyk egiriji maşynyň gurluşyny gowulandyrmaga degişli polat bar egirme maşynyna degişlidir.Peýdaly model, gurluşda häsiýetlendirilen reduktor, uly dişli, kiçijik dişli we egri disk ýüzüni öz içine alýar: iki basgançakly tormoz hereketlendirijisi bir basgançakly peselmek üçin reduktor bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr;Kiçijik dişli we uly dişli tor we iki basgançak azaltmak üçin hyzmatdaşlyk edýär;Uly dişli elmydama egri disk ýüzüni aýlanmaga iterýär;Egri diskiň üstü merkezi şar deşik we köp sanly egrilen deşik bilen üpjün edilýär;Işleýiş stolunyň ýerleşiş kwadrat zolagynda ýerleşdirilen şar deşikleriniň köplügi degişlidir.Iki basgançakly tormoz hereketlendirijisi we reduktor bir basgançakly tizlenme üçin gönüden-göni baglanyşykly bolany üçin, giriş we çykyş öwrülişiginiň gatnaşygy takyk, egilme tizligi durnukly we takyk, tizligi üýtgetmek üçin elektrik awtomatiki dolandyryş ulanylyp bilner we tormoz egilme burçuny üpjün edip biler.Armaturany iki tarapa egmek üçin motoryň öňe we ters öwrümini ulanyň.Aňsat hyzmat etmek üçin merkezi şahany çalşyp bolýar.Akyl gözegçiligi kabul edilip bilner

1

Howpsuzlyk talaplary

El bilen egilmek üçin howpsuzlyk talaplary:
1. Galyň polat çyzygy açar açar bilen egilende, esasy iş nokatlaryna üns beriň, dabanyňyz bilen berk duruň, aýaklaryňyz bilen ýaýda duruň, tagtany guruň, tagtanyň arrasyna üns beriň, tabak açylanda polat çybygyny gysyň we tagtanyň ýykylmagynyň we adamlaryň zyňylmagynyň öňüni almak üçin aşa güýç bilen haýal egiliň.
2. Işleýiş wagtynda çekilmegi sebäpli beýiklikden gaçmazlyk üçin galyň berkitmäni beýiklikde ýa-da skafda egmek gadagan.
Mehaniki egilmek üçin howpsuzlyk talaplary:
1. Enjamyň resmi işlemezinden ozal, enjamyň ähli böleklerini barlaň we ýük göterme synagyny geçiriň.Resmi amal diňe adaty ýagdaýdan soň amala aşyrylyp bilner.
2. Iş wagtynda üns beriň we işiň aýlanma ugry bilen tanyş boluň.Armatura saklaýjy çarçuwanyň we iş plastinasynyň aýlanma ugry bilen utgaşdyrylyp, tersine goýulmaly däldir.
3. Işleýiş wagtynda armatura wilkanyň orta we aşaky bölegine ýerleşdirilmelidir.Armaturany super bölüm ululygy bilen egmek düýbünden gadagan.Aýlanma ugry takyk bolmaly, el bilen wilkanyň arasyndaky aralyk 200 mm-den az bolmaly däldir.
4. Enjamyň işleýşi wagtynda ýangyç guýmak we arassalamak gadagan, mandelini çalyşmak, burçy çalyşmak we burçy üýtgetmek düýbünden gadagan.

Üns berilmeli meseleler

1. Işleýiş wagtynda, aýlaw stoluny düzeltmek üçin berlen boşluga egilmek üçin armaturanyň bir ujuny salyň we beýleki ujuny maşyn korpusyna ýakynlaşdyryň we el bilen basyň.Güýçlendirmäni bloklaýan maşynyň korpusynyň berkidilendigini we gurnalandygyny barlaň.
2. Amal wagtynda mandreli çalyşmak, burçy we tizligi kadalaşdyrmak ýa-da ýag goşmak ýa-da aýyrmak düýbünden gadagan edilýär.
3. Armatura egilende, enjamyň görkezýän diametrinden, sanyndan we mehaniki tizliginden ýokary berkitmäni gaýtadan işlemek düýbünden gadagan edilýär.
4. highokary gatylygy ýa-da pes erginli armatura epilende, iň ýokary çäkli diametri mehaniki adyň düzgünlerine laýyklykda üýtgediler we degişli ýadro çalşylýar.

Arka arkanyň egirme maşynynyň aýratynlyklary:

22


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň